Katalog

Obchodní podmínky

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy pro spotřebitele

1. Kontaktní údaje:

NÁZEV: SALON KOMPLET, s.r.o.
SÍDLO: Smotlachova 583/4, 142 00 Praha 4 - Kamýk
IČO: 26741768
zapsaná: spisová značka C 90883 u Městského soudu v Praze
DIČ: CZ26741768
tel: +420 257 810 601, +420 721 512 151
email: info@salon-komplet.cz, objednavky@salon-komplet.cz


PROVOZOVNA:
SALON KOMPLET, s.r.o.
Radotínská 2249
252 28 Černošice u Prahy
okr. Praha-západ

2. Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SALON KOMPLET, s.r.o. se sídlem Smotlachova 583/4, 14200 Praha 4, identifikační číslo: 26741768, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 90883, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 2. Je-li smluvní stranou spotřebitel (tj. osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání), řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.
 3. Je-li smluvní stranou osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (distančních smlouvách), které je obsaženo v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána zákazníkovi společně s objednaným zbožím a přístupná v Zákaznické sekci internetového obchodu, po přihlášení k osobnímu účtu zákazníka.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.salon-komplet.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.salon-komplet.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


3. Objednávka zboží

 1. Internetový obchod www.salon-komplet.cz je katalogem zboží. Každé jednotlivé zboží je náležitě identifikováno kódem a popsáno názvem. Rozměry, barva, váha, výkony, kapacita a další údaje uvedené na stránkách jsou údaji informativními a vycházejí z údajů výrobců.
 2. Webové rozhraní obchodu dále obsahuje cenu jednotlivého zboží. Tyto ceny jsou včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků kromě nákladů na doručení zboží kupujícímu a nákladů na vrácení zboží prodávajícímu, pokud se jedná o zboží, které nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“ kupující bere na vědomí, že se zavazuje k úhradě ceny zboží a dalších nákladů, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a zpracováním jeho osobních údajů. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Je-li kupujícím osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Způsoby platby

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 2. Způsoby plateb:
  • platba v hotovosti (pouze při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího)
  • bezhotovostně platební kartou (pouze při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího)
  • platba dobírkou
  • platba bankovním převodem
  • on-line splátkový prodej
 3. Prodávající běžně nepožaduje od kupujícího spotřebitele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena povinnost uhradit kupní cenu zboží předem, jak je uvedeno v tomto článku obchodních podmínek. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. Dodavatel je oprávněn v určitých případech požadovat od kupujícího, který není spotřebitel, před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že zákazník nesouhlasí se zaplacením zálohy, májí prodávající i zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy a kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.
 6. Ve výjimečných případech odůvodněných předchozím jednáním kupujícího (včetně kupujícícho spotřebitele), zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky nebo v případě že zákazník v minulosti nepřevzal zásilku zaslanou na dobírku, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 7. U nevyžádaných plateb prodávající nevrací poplatky účtované bankovními společnostmi.

5. Dodání zboží

 1. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Ve vyjímečných případech může být dodací lhůta delší. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího ohledně dalšího postupu. U zboží které, má status „Na dotaz“, „Na objednání“, může být dodací lhůta 5 až 8 týdnů od objednání, v závislosti na druhu výrobku.
 2. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.
 4. Dopravu zboží na určenou adresu zajišťuje prodávající. Náklady na dopravu se stanovují v závislosti na zvoleném způsobu dopravy, přepravní vzdálenosti a rozměrům zboží. Vzhledem k povaze prodávaného zboží, zejména jeho rozměrům a váze, je možné, že náklady na dopravu budou stanoveny individuálně s přihlédnutím ke skutečně vynaloženým nákladům. Prodávající se zavazuje zákazníka o skutečné výši nákladů na dopravu informovat před zahájením přepravy zboží. Nesouhlasí-li zákazník s výši nákladů na dodání zboží, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího/přepravního listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 7. Informace o dopravě a platbě jsou dostupné na stránce Doprava a platba.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující může objednávku stornovat pouze do okamžiku expedice objednaného zboží. Storno je třeba provést telefonicky na tel. 257 810 601, 257 811 291 nebo 721 512 151, případně emailem na objednavky@salon-komplet.cz.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží přestalo vyrábět nebo dodávat nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
 3. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.
 4. Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, případně od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny Radotínská 2249, 25228 Černošice nebo emailem na adresu objednavky@salon-komplet.cz. Náklady spojené s předáním zboží zpět dodavateli nese v tomto případě kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Průměrné náklady na vrácení zboží do 40 kg jsou 150 Kč, na vrácení zboží do 100 kg jsou 1200 Kč.
 5. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od:
  • kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • kupní smouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

  Z hygienických důvodů není možné vrátit zboží, u kterého dochází vzhledem k účelu použití k přímému kontaktu s vlasy, kůží a nehty (zejména hřebeny, kartáče, pomůcky na vlasy, nástroje na manikúru a pedikúru apod.).

 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 8. Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 10. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Není-li dále uvedeno jinak, vztahuje se tento článek obchodních podmínek v rozsahu bodů 3. až 18. pouze na kupujícího spotřebitele.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že věc:
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností
  • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
  • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
 5. Ustanovení čl. 4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
 6. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
 7. Kupující spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující spotřebitel právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující spotřebitel prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
 8. Má-li věc vadu, může kupující spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího s. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 9. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující spotřebitel věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
 10. Kupující spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
  • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s bodem 8 tohoto článku obchodních podmínek,
  • se vada projeví opakovaně,
  • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího spotřebitele.
 11. Je-li vada věci nevýznamná, kupující spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu bodu 9 tohoto článku obchodních podmínek). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující spotřebitel prokáže, že věc odeslal.
 12. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího spotřebitele bližším, kupující spotřebitel vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 13. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující spotřebitel požaduje a kontaktní údaje kupujícího spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 14. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 15. Po marném uplynutí lhůty podle předchozího článku obchodních podmínek může kupující spotřevitel od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 16. Prodávající je povinen vydat kupujícímu spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 17. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující spotřebitel konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese SALON KOMPLET, Radotínská 2249, 252 28 Černošice, telefonicky na čísle 257 810 601, 721 512 151 či elektronickou poštou na adrese obchod@salon-komplet.cz.
 18. Má-li kupující spotřebitel právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující spotřebitel právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 19. Není-li dále uvedeno jinak, vztahuje se tento článek obchodních podmínek v rozsahu bodů 20. až 24. na kupujícího, který není spotřebitelem.
 20. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní výrobce nebo dovozce zboží do ČR. Kupující, který je podnikatelem, může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 12 měsíců (není-li stanoveno jinak) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady.
 21. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 22. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 23. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 24. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
 25. Záruka se nevztahuje na:
  • vady vzniklé běžným používáním
  • nesprávným použitím výrobku, použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze
  • nesprávným skladováním nebo umístěním výrobku v nevhodném prostředí
  • fyzickým poškozením výrobku, poničením a jinými vadami, které zcela zřejmě nejsou v souladu s běžným používáním výrobku.
 26. Místem pro doručení reklamace prodávajícímu se rozumí adresa provozovny prodávajícího:
  SALON KOMPLET, s.r.o.
  Radotínská 2249
  252 28 Černošice
  okres Praha-západ

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@salon-komplet.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa provozovny, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje také objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

12. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  Kontaktní údaje prodávajícího:
  adresa pro doručování: SALON KOMPLET, s.r.o, Radotínská 2249, 252 28 Černošice
  adresa elektronické pošty: info@salon-komplet.cz
  telefon: 257 810 601, 721 512 151
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit.
 6. Poslední úprava: 16. 05. 2023

Obchodní podmínky platné do 15.5.2023