Katalog

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Společnost SALON KOMPLET, s.r.o. se sídlem Smotlachova 583/4, 14200 Praha 4, identifikační číslo: 26741768, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 90883, (dále jen „správce“) zpracovává všechny osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy, které upravují ochranu osobních údajů.

Tímto prohlášením bychom Vás rádi informovali o zpracování osobních údajů, ke kterým dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek správce (www.salon-komplet.cz, www.newsletter.salon-komplet.cz www.hair-style.cz, www.kadernicky-nabytek.cz) jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech správce dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v prodejnách, na veletrzích apod.).

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:
SALON KOMPLET, s.r.o.
Telefon: 257 810 601
Email: obchod@salon-komplet.cz

Zpracování protokolových souborů

 1. V rámci přístupu na své webové stránky jsou správcem zpracovávány protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů a pro zlepšení jejich funkčnosti.
 2. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a uchovávány po dobu 1 měsíce od navštívení příslušné webové stránky.
 3. Zpracování zmíněných protokolových souborů bude provádět správce sám, anebo tímto pověří třetí osobu. V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává správce následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:
  1. webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku správce navštívil;
  2. IP-adresa;
  3. datum přístupu a doba přístupu;
  4. případný dotaz návštěvníka;
  5. kód odpovědi http;
  6. přenášené skupiny dat;
  7. údaj o prohlížeči a operačním systému počítače z něhož návštěvník webové stránky navštívil;

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

 1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude správce za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy nejméně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník také své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefonní kontakt, datum narození), bude správce za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které správce zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.
 2. Osobní údaje návštěvníka webových stránek budou zpracovávány správcem až poté, co návštěvník udělí prostřednictvím registračního formuláře dobrovolný souhlas pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení a poté přihlášení k odběru potvrdí v doručené emailové zprávě dle instrukcí. V případě, že nebude přihlášení k odběru potvrzeno z registrované e-mailové adresy, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány.
 3. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 15 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět správce sám, anebo tímto pověří třetí osobu. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla správce (viz výše). Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr newsletteru“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení správcem možné.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

 1. V případě nákupu zboží na webových stránkách bude správce zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, fakturační adresa a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.
 2. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude správce provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.
 3. Výše uvedené osobní údaje zákazníků bude správce zpracovávat po dobu 15 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.
 4. Správce bude zpracování osobních údajů zákazníků sám, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne správce osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na webových stránkách bude správce zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení. Tyto poskytnuté osobní údaje bude správce zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a pouze po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce). Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

 1. V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb je správcem provozována zákaznická podpora. Prostřednictvím této zákaznické podpory se mohou zákazníci a další osoby obracet na správce se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.
 2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných správci bude správce zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Osobní údaje poskytnuté tímto způsobem bude správce zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce). Tyto osobní údaje jsou poskytovány správci dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by správce nebyl schopen dotaz či požadavek vyřídit, a jedná se proto o bezsouhlasové zpracování.
 3. Bude-li uplatněna reklamace výrobku prostřednictvím zákaznické podpory (telefonicky, e-mailem, poštou), bude správce zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností správce, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací správce zpracovává osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti správce reklamaci vyřídit.
 4. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude správce provádět sám, případně za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Bude-li to vhodné či potřebné je správce oprávněn předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace.

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

 1. Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:
  1. právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje správce zpracovává;
  2. právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů, pokud nejsou zpracovávané údaje správné;
  3. právo na vymazání jejich zpracovávaných osobních údajů;
  4. právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
  5. právo na přenositelnost osobních údajů;
  6. právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).
 2. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem, a to na kontaktních údajích uvedených výše.
 3. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25. 5. 2018.